تو ، هستی
اگر هیچ چیز مهم نیست، پس چرا تو مهمی؟

 اگر دیگر هیچکس نیست، پس چرا تو هستی؟

 اگر همه چیز تمام شده چرا تو هر لحظه آغاز می شوی؟

اگر رنگها رفته اند پس چرا تو رنگین کمان شده ای؟

اگر من نباشم چی؟

 تو هستی؟ هستی...


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X